بسته بندی قهوه و روش های حمل و نقل دان قهوه

قهوه ما-پس از جمع آوری دان سبز قهوه، به مرحله ی نگهداری قهوه و سپس بسته بندی و حمل قهوه می رسیم.به این صورت که کیسه های دان سبز قهوه به کارخانه ها ارسال میشن و در اونجا قهوه رست میشه. و پس از بسته بندی نهایی قهوه های رست شده به فروشگاه ها ارسال میشن و …

بسته بندی قهوه و روش های حمل و نقل دان قهوه ادامه »